Refund policy

Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41 „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Lisa 2

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast 1. Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid 2 oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. 3 Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

Täitmisjuhend

1. Lisage üks järgmistest jutumärkides esitatud tekstidest:

a) lepingu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, vee, gaasi, elektri või soojuse müük ühendusvõrgu kaudu või digitaalne sisu, mida ei edastata füüsilisel andmekandjal: „mil leping sõlmiti.”;

b) lepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine: „mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.”;

c) lepingu puhul, mille kohaselt tuleb tarbijale üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi: „mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt enda valdusesse.”;

d) lepingu puhul, mille kohaselt tuleb asi tarbijale üle anda mitmes osas: „mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud viimase osa füüsiliselt enda valdusesse.”;

e) kestvuslepingu puhul, mille esemeks on asjade korduv üleandmine kindlaksmääratud aja jooksul: „mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud esimese üleantava asja füüsiliselt enda valdusesse.”

2. Palun märkige siia oma nimi, aadress ning olemasolu korral telefoninumber, faksinumber ja e-posti aadress.

3. Kui annate tarbijale võimaluse esitada teave lepingust taganemise kohta elektrooniliselt Teie veebilehel, lisage järgmine tekst: „Teil on ka võimalik täita ja esitada taganemisavalduse tüüpvorm või mis tahes muu ühemõtteline avaldus elektrooniliselt meie veebilehel [lisada internetiaadress]. Kui kasutate seda võimalust, saadame Teile viivitamata kinnituse Teie taganemisteate kättesaamise kohta püsival andmekandjal (näiteks e-kirjaga).”

4. Kui Te ei ole lepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine, teinud ettepanekut tarbija taganemise korral lepingu esemeks olevale asjale ise järele tulla, lisage järgmine tekst: „Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.”

5. Kui tarbijale on lepingu esemena antud üle asi:

a) lisage: — „Tuleme ise asjale järele.” või — „Saadate asja tagasi või annate selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, üle meile või … [kui see on asjakohane, lisage selle isiku nimi ja aadress, keda volitate asja vastu võtma]. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.”;

b) lisage: — „Asja tagastamise kulud katame meie.”, — „Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.”, — kui Te sidevahendi abil sõlmitud lepingus ei paku võimalust lepingu esemeks oleva asja tagastamise kulusid ise katta ning asja ei saa selle olemuse tõttu tavaliselt posti kaudu tagastada: „Asja tagastamise otsesed kulud … eurot [lisage summa] tuleb katta Teil.”, või kui asja tagastamise kulusid ei ole mõistlike jõupingutustega võimalik enne arvutada: „Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil. Maksimaalsed kulud on ligilähedaselt … eurot [lisage summa].”, või — kui väljaspool äriruume sõlmitud lepingu puhul on lepingu esemeks olev asi toimetatud tarbija koju lepingu sõlmimise ajal ning seda asja ei saa selle olemuse tõttu tavaliselt postiga tagasi saata: „Tuleme asjale ise omal kulul järele.”;

c) lisage „Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.”

6. Teenuse osutamise või muu kestva soorituse tegemise lepingu korral ning vee, gaasi, elektri või soojuse ühendusvõrgu kaudu müügi lepingu korral lisage järgmine tekst: „Kui soovisite, et teenuse osutamine / muu kestva soorituse tegemine või vee/gaasi/elektri/soojuse müük ühendusvõrgu kaudu [mittevajalik maha tõmmata] algaks taganemistähtaja jooksul, tuleb Teil meile tasuda lepingu täitmisena üleantu väärtus proportsionaalselt üleantuga ajani, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, võttes arvesse lepingu kogumahtu.”